Ligger till grund för bygglov

Detaljplanen innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. I detaljplanen prövas platsens lämplighet och hur konsekvenserna av ett nytt sjukhus ska hanteras på platsen. Detaljplanen kommer sedan ligga till grund för beslut om det bygglov som Region Kronoberg måste söka inför byggnation.

Detaljplanen är en del i det stora utvecklingsarbete som ska leda fram till ett sjukhusområde som är nära kronobergaren. Målet är att sjukhuset ska vara lättillgänglig, att lokalerna skapar förutsättningar för oss att ge bästa möjliga vård med patienten i centrum och att kronobergarna ska vara delaktiga i processen.

Detaljplanen är på granskning: 7 juni till och med 31 augusti

Vad händer sedan?

 • Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige i december 2021.
 • Slutligt beslut om investering av ett nytt akutsjukhus fattas av Region Kronoberg tidigt 2022.

Mer om detaljplanen

Mer om detaljplanen hos Växjö kommun

 • Du har redan röstat!

Ligger till grund för bygglov

Detaljplanen innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. I detaljplanen prövas platsens lämplighet och hur konsekvenserna av ett nytt sjukhus ska hanteras på platsen. Detaljplanen kommer sedan ligga till grund för beslut om det bygglov som Region Kronoberg måste söka inför byggnation.

Detaljplanen är en del i det stora utvecklingsarbete som ska leda fram till ett sjukhusområde som är nära kronobergaren. Målet är att sjukhuset ska vara lättillgänglig, att lokalerna skapar förutsättningar för oss att ge bästa möjliga vård med patienten i centrum och att kronobergarna ska vara delaktiga i processen.

Detaljplanen är på granskning: 7 juni till och med 31 augusti

Vad händer sedan?

 • Under sommaren 2021 kommer Växjö kommun att skicka ut ett nytt förslag på så kallad granskning då synpunkter återigen kan lämnas på förslaget.
 • Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige senast i december 2021.
 • Slutligt beslut om investering av ett nytt akutsjukhus fattas av Region Kronoberg tidigt 2022.

Mer om detaljplanen

Mer om detaljplanen hos Växjö kommun

 • Du har redan röstat!
nyhetsbrev april

Här kan du följa Växjö kommuns arbete med detaljplanen.

Vi har tagit fram ett förslag på tomtens disponering.

Tisdagen den 20 april höll vi en digital informationsträff kring det nya akutsjukhuset i Växjö. Du kan titta på sändningen i efterhand.

Växjö kommun har gett ut ett nytt nyhetsbrev om arbetet med nytt akutsjukhus. I detta nyhetsbrev kan du läsa om den nya tidplanen, hur vi planerar disponera det som ska få plats inom området och om den pågående planprocessen.

Åtgärdsvalsstudien, den tekniska utredningen för trafikplats Räppe samt trafikutredningen för hur Stora Räppevägen behöver anpassas för bra tillgänglighet och trafiksäkerhet mot sjukhustomten och Östra Räppevägen är klar. Den visar vilka konsekvenserna blir vid val av trafikplats, hur en planskild korsning vid Stora Räppevägen/järnvägen kan lösas samt lämplig lösning för in- och utfarter till sjukhustomten respektive Östra Räppevägen.

Revideringen av habitatnätverksanalys för fladdermus är klar och visar att Växjö kommun inte behöver göra någon mer utredning eller vidta åtgärder.

Även naturvårdsutlåtanden för värdefulla träd inom området är klar. Utlåtandet visar att de flesta värdefulla träden är placerade inom det område som på detaljplaneförslaget är naturmark.

 • Du har redan röstat!

Drygt 140 personer tittade på sändningen.

Före och under träffen fanns det möjlighet att skicka in frågor som moderatorn sedan ställde till deltagarna.

Medverkande
• Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande
• Martin Myrskog, regiondirektör
• Stefan Lundin, projektchef Region Kronoberg
• Moderator: Åsa Karlsson Björkmarker

 • Du har redan röstat!
nyhetsbrev april

Planeringen av hur tomten ska disponeras är i stora drag klar och därmed blir också eventuell påverkan på närområdet tydligare. I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa mer om den nya tidplanen, hur marken kan disponeras och om kommande informationstillfälle.

Här hittar du nyhetsbrevet från april 2021

 • Du har redan röstat!
Mikael Johansson, kommunstyrelsens ordförande (M) och Magnus Persson, vice VD Skanska Sverige AB Jens Karlsson, ekonomi- planeringsdirektör Region Kronoberg och Håkan Isfalk, Regionchef Skanska Sverige Ab

Avtalet gäller en samarbetsform där parterna drar nytta av varandras erfarenhet och kompetens. På så sätt skapas det bästa teamet för att lösa uppgifterna i en öppen och transparent process.

Det är glädjande att vi nu tar ytterligare ett steg i arbetet med att planera ett nytt akutsjukhus i Växjö. Tillsammans med Skanska kan vi skapa ett sjukhus som är väl rustat att möta framtidens krav på lokaler, utrustning och arbetsprocesser, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Förberedelserna väntas pågå ett år och därefter sluts separata avtal för genomförandet av själva byggentreprenaden.

Skanskas medarbetare flyttar in

Framöver kommer en projektorganisation att byggas upp. Skanskas medarbetare flyttar redan under april in på projektkontoret i Växjö och därmed delas samma vardag.

 • Jag ser fram emot samarbetet med Region Kronoberg. Tillsammans kan vi ta tillvara på de erfarenheter och kompetenser som finns i den nya projektorganisationen, säger Ola Lövgren, projektchef Skanska Sverige AB.

Det är viktigt i det pågående arbetet med att ta fram systemhandlingar där bland annat övergripande programhandlingar, blocklayouter, byggnadsvolymer och tekniska systemval utreds.

Arbetet med att ta fram underlag och riktpris kommer att pågå under 2021.

Det slutgiltiga investeringsbeslutet tas av regionfullmäktige i början av 2022.

 • Du har redan röstat!
fråga 3 av 3 webb

Tredje och sista frågan i vår undersökning.

Undersökningen är avslutad men du hittar alla inkomna kommentarer i bildgalleriet ovan.

En viktig del av omklädningsrummet har vi förstått är skåpen. Nu vill vi veta vad ni har era skåp.
Titta i ditt omklädningsskåp och lämna en kommentar nedan på vad som finns i skåpet just idag. Nämn de saker som kan hjälpa till att anpassa skåpen efter behov.

En blöt handduk, ombyteskläder, schampoflaskan som behöver stå upp, det fuktiga paraplyet från lunchpromenaden i regnet, favorit-rocken som behöver hänga för att må bra, leriga stövlar …..

Vi vill veta, så att vi kan planera skåp anpassade efter behov!

Tidigare frågor i vår undersökning med kommentarer:

I februari ställde vi fråga 1 och då fick ni möjlighet att beskriva det värsta omklädningsrummet. Se kommentarerna till den frågan. 

I mars ställde vi fråga 2 och då fick ni möjlighet att berätta vad som är bra och vad saknas i dagens omklädningsrum. Se kommentarer till den frågan.

 • Du har redan röstat!

Planen är att i början av april 2021 ska allt vara klart för att hälsa entreprenören välkommen till projektet.

Genomförandet av upphandling av entreprenör

 • Marknadsdialog                   Maj 2020
 • Förfrågningsunderlag         Augusti – september 2020
 • Annonsering                         Oktober 2020
 • Anbudsinlämning                Januari 2021
 • Utvärdering anbud              Januari – februari 2021
 • Tilldelning                             Mars 2021
 • Entreprenör på plats           April 2021
 • Du har redan röstat!
hållbarhetsmål

Måldokumentet är grunden till projektets Hållbarhetsprogram där krav på prestanda och funktioner för att nå mål, är formulerade. Därefter kommer en Hållbarhetsplan tas fram som kommer att vara en checklista där samtliga krav beskrivs.

Att skapa välbefinnande ska vara en ledstjärna för både Hållbarhetsmålen och Hållbarhetsprogrammet och kommer vara utgångspunkt för alla kravställningar.

Måldokumentet gäller enbart nybyggnation av Nytt akutsjukhus i Växjö och behandlar endast de områden och beslut som projektet kan påverka.

Målen utgår från regionens strategiska dokument. Måldokumentet redovisar också vilka mål i agenda 2030 som aktiviteterna skall medverka till och visa hur det regionala arbetet bidrar till målsättningen på nationell och globala nivå.

Ur Hållbarhetsprogram Region Kronoberg 2019-2023 har de tre hållbarhetsperspektiven definierats:

 • Ett socialt hållbart samhälle innebär för oss att vi ska utgå ifrån respekt för människan och verka för goda levnadsvillkor för alla.
 • Ett ekologiskt hållbart samhälle innebär för oss att hushålla med resurser, minimera utsläpp till luft och vatten, bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt verka för en hållbar konsumtion, produktion och samhällsplanering
 • Ekonomisk hållbarhet innebär att förvalta och utveckla mänskliga och materiella resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

I dessa projektspecifika hållbarhetsmål för byggnation av nytt akutsjukhus i Växjö, har fyra fokusområden identifierats utifrån prioriterade områden i regionens strategiska dokument:

 • God hälsa för alla
 • Hållbara livsmiljöer
 • Cirkulär ekonomi
 • Plusenergilän 2050

Dessa fokusområden går i linje med de mål och ambitioner som Regionen har identifierat i sina strategiska dokument. Strategier inom samtliga fokusområden ska beakta barn -och jämställdhetsperspektivet.

Inom varje fokusområde har strategier tagits fram för att möta de utmaningar som regionen står inför samt bidra till ett ökat välbefinnande.

Hållbarhetsmålen i sin helhet

 • Du har redan röstat!
Porträtt av projektchef Stefan Lundin

Utdrag från Smålandsposten

– Det handlar om att minimera risken, säger projektchef Stefan Lundin.

Han beskriver en upphandling där 80 procent handlar om organisation och 20 procent om ekonomi.

– Det här handlar om riskminimering för båda parter. Vi sätter gemensamt riktpriset och det är ramen som ska hållas, säger Stefan Lundin.

Partnering brukar beskrivas som ett sätt för parterna att arbeta gemensamt för att utföra uppgiften i en öppen och transparent process. Modellen är vanlig vid stora, osäkra projekt som sträcker över lång tid och där det är svårt att väga in alla faktorer vid en anbudsgivning.

Entreprenören kommer in tidigt i processen, långt tidigare än vid en traditionell upphandling. Region Kronoberg räknar med att avtalet ska vara skrivet och projektorganisationen på plats under våren, kanske redan i april.

I det här fallet kommer Region Kronoberg, som beställare och byggherre, att ha ett gemensamt projektkontor med entreprenören Skanska. Arbetet kommer att ske gemensamt utifrån vilka kompetenser man tillför organisationen.

Arbetet indelas i tre faser:

 • Fas 0: Förundersökning inför investeringsbeslutet i början av 2022.
 • Fas 1: Projekteringsfasen.
 • Fas 2: Produktionsfasen då bygget ska genomföras.

Det är möjligt för regionen att bryta avtalet efter de första faserna. Om exempelvis regionfullmäktige beslutar att inte investera i ett nytt sjukhus – ja, då bryts avtalet efter fas 0.

Finns det risker i det här?

– Det finns det alltid. Den största risken är att människor inte går ihop, att man har samarbetssvårigheter. Den uppvägs av den stora möjligheten att kunna sätta rätt person på rätt plats.

En rad affärsvillkor finns nedpräntade i avtalet som ska se till att samarbetet inte stjälper. Men i ett så långvarigt projekt finns det en stor utmaning kvar, menar Stefan Lundin:

– Kontinuiteten! Vi vet att vi kommer att byta personal.

Regionen har redan i dag personer i projektet som är över 60 år. Frågan är hur länge de orkar och vill vara kvar. Från entreprenörens sida så får man inte byta ut personer hur som helst, byten måste godkännas av beställaren Region Kronoberg.

– Det gäller att ha lite tur vid upphandlingen så att bolagets bästa personal är tillgänglig och inte låsta i andra projekt.

Första uppgiften för den gemensamma projektgruppen är att göra de förstudier som krävs som underlag för regionfullmäktiges investeringsbeslut om ungefär ett år. Det är då man slutligen bestämmer att ett nytt akutsjukhus ska byggas och hur stor investeringsramen blir.

Även i denna del finns det riskmoment som man måste försöka minimera.

– Det viktigaste är sista raden – ”oförutsett”, säger Stefan Lundin. Vad händer om vården förändras? Om det tillkommer helt ny verksamhet? Eller om priset på stål plötsligt skjuter i höjden.

– Det gäller att vara tydlig med vilket spelrum som finns inom ramen och noggrant ange vad som ryms där.

Avtalsskrivning är planerad till mitten av april i anslutning till regionstyrelsens sammanträde. Därefter kan Skanska flytta in i projektgruppens lokaler vid Strandbjörket.

Poängsystem avgör upphandlingen

Dessa delar ingår i utvärderingen av anbuden. 100 poäng är maximalt möjliga.

 • Organisationens sammansättning och erfarenhet, maximalt 44 poäng varav 25 poäng fördelas genom en utvärdering av det skriftliga anbudet och 19 poäng fördelas vid en anbudspresentation och intervju med nyckelpersoner.
 • Partneringupplägg och genomförandebeskrivning, maximalt 32 poäng varav 16 poäng fördelas genom en utvärdering av det skriftliga anbudet och 16 poäng fördelas vid en anbudspresentation.
 • Referensprojekt,maximalt 4 poäng.
 • Entreprenörsarvode, maximalt 20 poäng.

De tre anbudsgivarna fick följande poäng:

Skanska: Organisation 38,2. Partneringupplägg 26.8. Referens 3,8. Entreprenörsarvode 15,8 (motsvarar påslag på 10,7 procent). Totalt 84,6 poäng.

NCC: Organisation 32,1. Partneringupplägg 25,4. Referens 3,6. Entreprenörsarvode 15,4 (motsvarar påslag på 10,97 procent). Totalt 76,5 poäng.

ByggDialog: Organisation 28,9. Partneringupplägg 20,6. Referens 3,9. Entreprenörsarvode 20 (motsvarar påslag på 8,5 procent). Totalt 73,4 poäng.

 

 • Du har redan röstat!

Nu har regionen tagit emot ett omfattande underlag som ska värderas inför beslut om hur regionen ska ställa om för att möta framtidens behov, vilket även inkluderar ett eventuellt nytt sjukhus i Växjö.

En viktigt utgångspunkt för utvecklingen av hälso- och sjukvården är utvecklingsstrategin, Närmare kronobergarna, som är framtagen tillsammans med invånare och som tydligt bygger på individens behov. Förutom att ge mer detaljerad kunskap om vårdbehovet, har uppdraget till Sirona varit att analysera regionens möjligheter att genomföra ambitionen i strategin och, som en del, beskriva hur vårdinnehållet i ett eventuellt nytt sjukhus bör utformas.

Strategin innebär att vi ska ställa om till Nära vård för att erbjuda hälso- och sjukvård närmare individen på olika sätt – till exempel genom att låta fler digitala tjänster komplettera vården och möjliggöra nya vårdformer, att satsa mer på förebyggande insatser och att göra patienten mer delaktig i sin egen vård. För att lyckas med förflyttningen behöver vi basera våra beslut på tydlig fakta, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Underlag att ta ställning till
Den närmaste månaden kommer ägnas åt att granska och värdera den fakta och de potentiella utvecklingsområden som konsulerna lyfter fram. Därefter kommer värdefulla slutsatser tas med in i det fortsatta arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Jag vill betona att det är ett underlag som vi ska ta ställning till. Det är ett komplext material som vi just nu går igenom tillsammans med verksamheterna. Vi har många parametrar att väga in för att vi ska kunna matcha innehållet i vården med kronobergarnas behov på bästa sätt, samtidigt som vi möter de kompetensförsörjningsutmaningar som väntar och håller ekonomin i balans, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Roger O Nilsson.

Till rapporten: Nytt akutsjukhus och vård närmare kronobergaren

 • Du har redan röstat!
blå linje sjukhus

Åtgärdsvalsstudien görs för att alla aktörer tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder.
Åtgärdsvalsstudien tar hänsyn till trafikslag, typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska vara kostnadseffektiva och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Nyttan med tidig dialog

Tidig dialog leder till delat ansvar och samsyn kring tänkbara lösningar. I samverkan mellan flera aktörer kompletterar vi varandras kunskaper och erfarenheter. Genom att analysera problemen noggrant har vi större möjlighet att skapa synergieffekter i transportsystemet.

Åtgärdsvalsstudien för projektet beräknas vara klar under kvartal ett 2021.

Målformuleringar Åtgärdsvalsstudien

 • God tillgänglighet och ett gott utbud på hållbara färdmedel ska bidra till att minst 50 % av resorna till och från sjukhuset är hållbara resor.
 • Biltrafiken till/från nya sjukhuset ska primärt styras åt det statliga vägnätet och därmed eftersträva en begränsad belastning på det kommunala gatunätet.
 • Ambulanstransporterna ska ges prioriterad framkomlighet och erbjudas alternativa färdvägar för att minimera konflikt med övrig trafik och säkerställa redundans, flexibilitet och hög patientsäkerhet.
 • bibehållen eller förbättrad framkomlighet på riksväg 23 för både närtrafiken med sjukhuset som målpunkt och den regionala trafiken med hänvisning till FPV (Funktionellt Prioriterat Vägnät)

 

 • Du har redan röstat!

Nu har du möjlighet att påverka omklädningsrummen i det nya sjukhuset som vi planerar att bygga i Växjö.
Det är viktigt att miljöerna i det nya sjukhuset är inbjudande och välkomnande men ska även förmedla en känsla av trygghet och förtroende.

Fråga två av tre*:

Vi vill veta vad som är bra och vad du saknar i våra omklädningsrum idag?
Undersökningen är avslutad men du finner alla inkomna kommentarer i bildgalleriet ovan.

I februari ställde vi fråga 1 och då fick ni möjlighet att beskriva det värsta omklädningsrummet. Se kommentarerna till den frågan. 

I april ställde vi fråga 3 och då fick ni möjlighet att berätta vad som finns i skåpen i omklädningsrummet. Se kommentarer till den frågan.

 • Du har redan röstat!

Enligt tilldelningsbeslut idag är det Skanska Sverige AB som har tilldelats avtalet.

– Att kunna hälsa Skanska Sverige AB välkomna till projektet är ett viktigt steg i vår planering för ett eventuellt nytt akutsjukhus i Växjö.

Det innebär att vi inom en tioårsperiod skulle kunna ha ett sjukhus med behovsanpassade lokaler som ger optimala förutsättningar att utveckla sjukhusvården, säger Mikael Johansson (M), Regionstyrelsens ordförande.

Den tilldelning som nu har gjorts omfattas av en spärrtid på tio dagar, då leverantörer kan ansöka om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten. Först därefter kan avtal tecknas med Skanska.

Förhoppningen är att Skanska är på plats på projektkontoret på Centrallasarettet Växjö i mitten av april för att starta samarbetet, vilket inleds med framtagande av en förstudie som underlag till investeringsbeslut.

Ett investeringsbeslut ska tas i regionfullmäktige i början av 2022.

Första spadtaget beräknas tas under våren 2022 och år 2028 planeras ett nytt akutsjukhus i Växjö stå klart.

 • Du har redan röstat!

Tidplan

För att få ännu mer tid till att ta fram ett gediget underlag samt tid till dialog med intressenter har Region Kronoberg och Växjö kommun beslutat att justera tidplanen.

Enligt den nya tidplanen ska detaljplanen ut på granskning under sommaren istället (den 7 juni till 31 augusti 2021).

Detaljplanen beräknas komma upp för antagande i kommunfullmäktige den 14 december 2021.

Den ändrade tidplanen beräknas inte påverka tiden för eventuell byggstart.

Under hösten 2021 fortsätter även arbetet med detaljplanen för västra sidan, främst när det gäller fortsatta utredningar om ny station och planskild korsning.

Natur

Växjö kommun arbetar vidare med utredningar som berör naturen på området. Den hasselmusinventering som gjorts under hösten är klar. Efter dialog mellan kommunen och Länsstyrelsen samt Naturcentrum är slutsatsen att inga ytterligare inventeringar krävs i dagsläget.

Social hållbarhet

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en samhällsanalys som ska beskriva samhällseffekterna och samhällspåverkan vid flytt och etablering av nytt sjukhus.

 • Du har redan röstat!

Kommunfullmäktige har nu beslutat om att bygga nya Räppevallen med tre fotbollsplaner och en klubbstuga längst med Bergsnäsvägen vid Norra Bergundasjön.

Växjö kommun och Räppe GoIF har tillsammans kommit fram till den nya placeringen i Växjö. Nu har kommunfullmäktige gett klartecken till att kommunen och det kommunala bolaget Vöfab kan starta projektering och byggnation.

Den nya idrottsplatsen vid sjön skapar möjligheter för föreningslivet och en bra koppling till skolan i Bredvik.

Räppevallen kommer att ha två fullstora fotbollsplaner och en mindre, en så kallad 7 mot 7-plan. Klubbhuset kommer att innehålla sex omklädningsrum, garage, förråd och kiosk.

Tidplan

 • Beslut om bygglov för fotbollsplanerna och klubbhuset ska upp i byggnadsnämnden den 25 februari.
 • Efter besked om bygglov beräknas markarbetet påbörjas i april 2021.
 • Allt planeras stå klart när fotbollssäsongen startar i april 2022.
 • Du har redan röstat!

Nu har du möjlighet att påverka omklädningsrummen i det nya sjukhuset som vi planerar att bygga i Växjö.
Det är viktigt att miljöerna i det nya sjukhuset är inbjudande och välkomnande men ska även förmedla en känsla av trygghet och förtroende.

Under våren kommer vi att ställa tre “omklädningsrumsfrågor” där ditt svar bidrar till att skapa de bästa omklädningsrummen i det nya sjukhuset.

Fråga ett av tre*:

Beskriv det värsta omklädningsrummet. För att från det värsta kan vi skapa det bästa!
Undersökningen är avslutad. Inkomna kommentarer hittar du i bildgalleriet ovan.

I mars ställde vi fråga 2 och då fick ni möjlighet att berätta vad som är bra och vad saknas i dagens omklädningsrum. Se kommentarer till den frågan.

I april ställde vi fråga 3 och då fick ni möjlighet att engagera er i skåpen. Se kommentarerna till den frågan. 

 • Du har redan röstat!
blå linje sjukhus

Lokaliseringsutredningar

Region Kronoberg har sedan tidigare tagit fram en lokaliseringsutredning. Växjö kommun har tagit fram en kompletterande lokaliseringsutredning.
Lokaliseringsutredningarna tar upp lämpligheten för tomten i Räppe jämfört med andra placeringar i närheten av Växjö stad. Den kompletterande utredningen ger en fördjupande och bredare syn av platsen.

Åtgärdsvalsstudie

Arbetet med åtgärdsvalsstudie för sjukhusområdet pågår och beräknas vara klar i slutet av februari 2021.

Parkering- och cykelutredning

Arbete pågår med utredning för att kunna definiera behov och placering av till exempel parkeringsytor för cyklar och bilar.

Gestaltningsprogram

Arbetet med att ta fram ett gestaltningsprogram för området har påbörjats, där bland annat en byggnadsantikvarie ska bistå i arbetet för att kunna koppla till riksintresse kulturmiljö på ett bra sätt.

Bullerutredning

Bullerutredningen kommer att uppdateras. Bullerutredningen analyserar vilka behov av bullerdämpande åtgärder som krävs.

Kollektivtrafikutredningen

Hur ska vi ta oss till sjukhuset? Utredning pågår för att se över hur kollektivtrafiken kan planeras. Målet är att hålla ner biltrafiken och få fler att åka buss och tåg.

Delning av detaljplanen inför granskning
På grund av den komplexitet som finns på planområdets västra sida kommer detaljplanen att delas i en östra och en västra del inför granskningen. Detaljplanen för den östra sidan, där det nya sjukhuset ska ligga, kommer att gå ut på granskning i april.

Den västra sidan kommer att hanteras som en egen detaljplan. Det gör att vi kan ha en ännu bättre dialog med berörda fastighetsägare. En preliminär tidplan för detaljplaneprocessen för den västra sidan kommer att tas fram inom kort.

 • Du har redan röstat!

Kommunstyrelsen har beslutat att utreda vilka effekter en eventuell flytt kan få för handel, näringsverksamhet och kulturevenemang i centrala Växjö.

Utredningen ska även:

 • se över de utvecklingsmöjligheter som skulle kunna uppstå för staden om sjukhuset i Räppe blir verklighet.
 • ta fram förslag på åtgärder som kan vidtas för att Växjö centrum ska fortsätta utvecklas och dra nytta av de möjligheter som en eventuell flytt kan innebära.
 • visa på vad nuvarande sjukhusområde bör innehålla för verksamheter efter en eventuell flytt.

Utredningen ska göras i nära samverkan med Region Kronoberg, näringsidkare, fastighetsägare och verksamheter som finns i centrala Växjö. Utredningen ska vara klar och presenteras innan eventuellt investeringsbeslut i nytt akutsjukhus tas under 2022.

Läs mer om uppdraget på www.vaxjo.se

 • Du har redan röstat!

Vad händer nu?

Just nu analyserar vi, tillsammans med Växjö kommun, de synpunkter som kommit in och som sammanställs i en så kallad samrådsredogörelse. Där beskriver Växjö kommun om och i så fall hur de olika synpunkterna kommer att tas om hand och hur planen ska justeras. Under januari och februari kommer utredningar att revideras och ett nytt förslag på detaljplan kommer att arbetas fram.

Målet är att skicka ut ett nytt förslag på så kallad granskning i mitten av april 2021. Då får invånare, företag, föreningar och myndigheter en ny möjlighet att tycka till om förslaget. Efter granskningen görs de sista justeringarna innan politiska beslut. Det slutligen beslutet är beräknat att ske i november 2021.

Vidare arbete med synpunkterna

Vi ser nu, tillsammans med Växjö kommun, över inkomna synpunkter.

Nedan kan du läsa en del av de synpunkter som kommit in och planerna att arbeta vidare med synpunkterna.

Platsen i Räppe

Flera av de synpunkter som kommit in handlar om varför just Räppe valts ut som lämplig plats för det nya sjukhuset.

Valet av plats grundar sig i den förstudie och lokaliseringsutredning som togs fram under 2019/2020. I lokaliseringsutredningen analyserades sex olika platser runt om i Växjö. Utifrån kriterier såsom närhet för Kronobergarna, tillgänglighet till riksvägarna, tillgänglig yta och byggbarhet var det Räppe som visade sig vara den plats som bäst svarade upp mot kriterierna.

Lokaliseringsutredningen

Växjö centrum

En del synpunkter handlar om vad som ska hända med Växjö centrum om lasarettet flyttar. Det finns en oro att det ska påverka Växjö centrum negativt.

Växjö kommun kommer i början av 2021 att ta upp till beslut om att tillsätta en utredning som ska titta på konsekvenserna för centrumhandeln och utreda vilka möjligheter och effekter det blir för centrum om planerna förverkligas.

Trafiken

Det har även kommit in synpunkter gällande trafikbelastning och om den föreslagna nya anslutningen från Bergsnäsvägen till sjukhustomten, under riksväg 23.

Under hösten har flera nya utredningar tagits fram. De har bland annat analyserat trafikplatsens utformning, stationens placering och hur området ska försörjas med kollektivtrafik. Dessa är viktiga underlag för att kunna göra bullerutredningen för att se hur ny och gammal bebyggelse ska skyddas från för höga nivåer.

Hänsyn till kulturvärden

Hur det nya sjukhuset kan anpassas till platsen och hur det ska se ut är en fråga som kommit.

Länsstyrelsen har i sitt yttranden sagt att detaljplanen måste tydliggöra hur den är anpassad till de kulturmiljövärden som finns, bland annat avseende byggnadshöjd och byggnadsvolym. Regionen och Växjö kommun kommer tillsammans ta fram ett översiktligt gestaltningsprogram för det nya sjukhuset. Gestaltningsprogrammet kommer hantera både sjukhusbyggnaden och dess utemiljö samt park- och naturmark som finns runt Helige å.

Beslut om investering för ett nytt sjukhus beräknas tas i början av 2022. Det är först då som utredningen kan starta för hur befintlig tomt, vid Växjösjön, kan utvecklas.

 • Du har redan röstat!
Program för Teknisk Standard pts 2 520x292 Riktlinjer Tekniska krav typrum

Program för Teknisk Standard (PTS)

PTS fokuserar på att stödja tidigt i byggprojekten och är en hjälp att göra rätt redan från början. Med PTS säkerställer vi vårt kravställande och blir tydliga med vilken standard våra vårdlokaler ska utformas efter.
Vi begränsar risken för kostsamma ändringar i produktionskedet (byggskedet) om kravställandet i projekteringsskedet är tydligt.

I PTS, som kan liknas vid ett uppslagsverk, finns regelverk som är nationella, regionala eller sektorsgemensamma. Det vill säga det som skapar förutsättningar för att åstadkomma rätt produkt. Som till exempel att en vårdcentral blir en vårdcentral som uppfyller regionens behov och krav och att varje byggnation och renovering i våra lokaler utförs på ett sätt som är långsiktigt hållbart utifrån olika perspektiv, t ex hållbarhet.

Sedan 2004 har PTS utvecklats årligen för att idag innehålla ett stort samlat kravbibliotek. Det innehåller lösningar av teknik och miljö som ser till att myndigheters krav uppfylls samtidigt som det säkerställer att vårdens behov av ändamålsenliga lokaler tillgodoses.
I Program för Teknisk Standard finns de vanligast förekommande rumstyperna inom Sveriges hälso- och sjukvård, såsom till exempel vårdrum, operationssalar och undersökningsrum.
Utrymmen beskrivs avseende krav på funktion, inredning/utrustning och ytskikt.

PTS Forum är ett nationellt nätverk där anslutna regioner samverkar kring standarder för vårdbyggnader. Träffar anordnas för att utbyta erfarenheter, diskutera förbättringsområden och benchmarking kring olika fackområden. Här fångas också de senaste trenderna för att utveckla vårdbyggandet i Sverige.

 • Du har redan röstat!
Skärmklipp av webbplatsen nyttsjukhus.se

I tidslinje kan du ta del av information och följa projektets framfart och utveckling – bakåt i tiden, nu och framåt.

I menyn längst upp till höger finns också information samlat om de olika områden som ingår i projektet som till exempel vård, service, trafik, bygg och utrustning.

“Webbplatsen ska ge besökaren en helhetsbild av detta stora komplexa projekt. Förhoppningsvis kan det skapa förståelse och engagemang för projektet. En annan viktig del är att webbplatsen ger oss bättre förutsättningar att ha dialog med invånarna”, säger Stefan Lundin, projektchef.

Med olika funktioner såsom digitala enkäter och kommentarsfunktioner får vi bättre möjligheter att lyssna in invånarnas behov. Samtidigt får besökaren möjligheter att bidra i utvecklingen.

Välkommen

 • Du har redan röstat!

Detta är frågor som projektet arbetar med att utreda just nu, med Ulla Wigberth Tholen som projektledare för vårdinnehållet.

Regionen arbetar just nu med omställningen till nära vård. Vilket bland annat innebär att hälso- och sjukvården ska förändras. Mer vård ska bedrivas i öppna och flexibla vårdformer oavsett var du befinner dig.

Omställningen till nära vård är en kulturell resa för både medarbetare och invånare. Som patient ska du känna dig trygg med att få vård när du behöver det. Du ska bli medskapare i din egen vård men det kommer också att innebära nya sätt att söka och ta del av hälso- och sjukvård.

Som medarbetar kommer du att vara en viktig del i helheten runt patienten. Våra arbetssätt kommer att förändras och det kommer att vara ett tydligare samarbete över verksamhets- och organisationsgränserna.

Man har utsett delprojektledare på varje klinik som tillsammans med övrig personal ska dokumentera nuläget, vilka samband man behöver och var man behöver placeras på det nya sjukhuset. I arbetet ingår det också att ta fram analyser över demografi och prognoser för vårdbehovet.

Pandemin har påverkat arbetet

Pandemin har inneburit förändringar, till exempel dialogen med patientföreningar och medborgare, men den har också gett nya insikter.

“Vi har en större medvetenhet om vad vi kan drabbas av. Pandemin har också gett oss mer erfarenhet bland annat inom intensivvården– även om man önskar att vi sluppit det”, menar Ulla Wigberth Tholén.

I det politiska underlaget för arbetet står att man ska prioritera en- och tvåbäddsrum.

“Som det ser ut så kommer projektkontoret att föreslå enbart enbäddsrum. Sen får vi se vad politikerna säger.”

Nya sjukhuset: Svårt att sia om framtidens vårdbehov, smp.se

 • Du har redan röstat!

“Det är ganska väntade synpunkter och inget som har tagit oss på sängen, säger Kristina Thorvaldsson som är kommunens projektledare för det nya sjukhuset

Yttrandet tar bland annat upp byggnadshöjden. Den mest kompakta delen av sjukhusbygget är tänkt att ha åtta våningar och en helikopterplatta på taket, en höjd på runt 40 meter. Det ifrågasätter länsstyrelsen som anser att ”byggnadshöjden behöver sänkas” för att minska störningarna på kulturmiljön.

“Regionen har ett pågående arbete med att försöka trycka ner byggnadshöjden. Det är i mångt och mycket en industribyggnad för vårdverksamhet så det finns en begränsning i hur mycket man kan anpassa en sådan här byggnad. Men vi ska se över alla möjligheter som finns för att tillgodose de synpunkter som länsstyrelsen har”, säger Kristina Thorvaldsson.

Länsstyrelsen bevakar:

 • Påverkan på kulturmiljön av riksintresset
 • Riksväg 23
 • Dagvatten
 • Förorenad mark
 • Översvämning
 • Buller
 • Väg med farligt gods
 • Strandskydd

Länsstyrelsen om nya sjukhuset i Räppe: ”Byggnadshöjden behöver sänkas”, smp.se

 • Du har redan röstat!

Inom flertalet av de verksamheter som studerats kommer kapacitetsbehovet öka. Detta kommer att kräva förändrade arbetssätt. Mest förväntas behovet att öka inom akutmottagningen (ökning med 58 procent år 2040).

En viktigt aspekt i värderingen av denna fakta är att framtidsprognoserna utgår från dagens förutsättningar. Det vill säga att vi bedriver vård på samma sätt som idag och att vi inte förändrar strukturerna i vården och våra arbetssätt.

Detta betyder självklart inte att vi ska fortsätta bedriva vård på samma sätt i framtiden. Vad analysen tydligt visar är snarare att vi måste förändra strukturer och arbetssätt för att vi ska kunna erbjuda en god sjukhusvård i framtiden. Detta kommer att vara ett viktigt underlag för vidare arbete med hur vi ska utveckla och förändra arbetssätt och flöden för att möta framtidens vårdbehov, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Roger O Nilsson.

Vägen fram handlar om att ställa om till nära vård, och det berör hela hälso- och sjukvården. Inflödet till akuten kan till exempel minskas genom att vi kan göra mer i hemmet med stöd av digitala verktyg eller på vårdcentralen.

Kompletterande utredningar av kapacitetsbehov med hänsyn till bland annat säsong och överbeläggningar kommer att tas fram och presenteras i kommande analys.

 • Du har redan röstat!
Flygbild över området i Räppe

Detaljplanen (pdf) för tomten i Räppe, där det nya sjukhuset i Växjö är tänkt att byggas, är ute på samråd. Parallellt arbetar Region Kronoberg med utvecklingen av fastighetsplanen (pdf).

Fastighetsplanen visar på vilka möjligheter samt begränsningar som tomten i Räppe ger för byggnader, trafik och försörjning och eventuella framtida tillbyggnader, förklarar projektchef Stefan Lundin. 

I planen ser man över hur och var man på bästa sätt placerar en sjukhusbyggnad men även omgivningarna och vägarna dit. Trafiklösningarna är viktiga när det gäller bil, buss, tåg, fotgängare och cykel.

I fastighetsplanen har vi bland annat sett över hur vi kan främja cyklandet till det nya sjukhuset.  Dagens sjukhusområde ligger i centrum och det är många i personalen som tar cykeln till arbetet. I planen har vi inkluderat förutsättningarna för att undvika att fler väljer att ta bilen om sjukhuset placeras längre från centrum, säger Stefan Lundin.

Under året har det genomförts ett antal utredningar inom bland annat:

 • arkeologi
 • natur- och kulturvärden
 • riksintresset Bergkvaragård
 • trafik
 • betongfabriken
 • flyget
 • översvämningar
 • buller
 • dagvatten
 • miljökonsekvens

Underlaget från utredningarna inkluderas i fastighetsplanen och ger en bra grund för att vidare planera det fortsatta arbetet med det nya akutsjukhuset i Växjö.

 • Du har redan röstat!

Tanken är att det ska vara klart i början av 2021 vem som blir entreprenör och som sedan ska vara på plats i mars.

*Generalentreprenad är en upphandlingsform (till skillnad från total- respektive utförandeentreprenad som är entreprenadformer). Upphandlingsformen generalentreprenad innebär att beställaren upphandlar en entreprenör, “Generalentreprenör”. Den upphandlade generalentreprenören kan sedan i sin tur upphandla underentreprenörer vid behov.

 • Du har redan röstat!

I planen som presenteras finns det utrymme för en vårdbyggnad på drygt 100 000 kvadratmeter i 8 våningar, det skapas en grön natur- och parkmiljö runt Helige å och förslaget innehåller även vad som krävs för att hantera beräknade trafikflöden till och från det nya akutsjukhuset.

Ligger till grund för bygglov

Detaljplanen innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. I detaljplanen prövas platsens lämplighet och hur konsekvenserna av ett nytt sjukhus ska hanteras på platsen. Detaljplanen kommer sedan ligga till grund för beslut om det bygglov som Region Kronoberg måste söka inför byggnation.

Detaljplanen är en del i det stora utvecklingsarbete som ska leda fram till ett sjukhusområde som är nära kronobergaren. Målet är att sjukhuset ska vara lättillgänglig, att lokalerna skapar förutsättningar för oss att ge bästa möjliga vård med patienten i centrum och att kronobergarna ska vara delaktiga i processen.

Vad händer sedan?

 • Efter samrådet kommer förslaget att arbetas om utifrån de synpunkter som kommit in.
 • Under våren 2021 kommer Växjö kommun att skicka ut ett nytt förslag på så kallad granskning då synpunkter återigen kan lämnas på förslaget.
 • Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige senast i november 2021.
 • Slutligt beslut om investering av ett nytt akutsjukhus fattas av Region Kronoberg tidigt 2022.

Mer om detaljplanen

Mer om detaljplanen hos Växjö kommun

 • Du har redan röstat!
lokaliseringsplan-520x292

Växjö kommun genomförde i februari 2019, på uppdrag av Region Kronoberg, en översiktlig analys över lämpliga tomter för ett nytt akutsjukhus. Analysen baserades på kriterier som Region Kronoberg definierade.

Växjö kommun tog fram sex olika platser i Växjö stads närhet som helt eller delvis uppfyllde satta kriterier:

 • Södra Fylleryd
 • Nylanda verksamhetsområde
 • Räppe
 • Brände Udde
 • Väster om Bäckaslövsområdet
 • Väster om f.d. Ica-lagret

Utifrån resultatet fattades ett inriktningsbeslut i maj 2019 att fortsätta utreda alternativet med nytt sjukhus på annan plats än nuvarande CLV.

Mer om motiven till ett nytt sjukhus, kriterierna, jämförelsen mellan olika lokaliseringar och varför rekommendationen är att Räppe är mest lämpad av de olika alternativen till plats finns att läsa i Lokaliseringsutredningen.

 • Du har redan röstat!

Program och medverkande

Punkter ur programmet:

 • Om bakgrund och inriktningsbeslutet att bygga ett nytt sjukhus
 • Utveckling av staden
 • Så genomför vi projektet
 • Vårt nulägt

Medverkande:

 • Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande
 • Martin Myrskog, regiondirektör
 • Stefan Lundin, projektchef Region Kronoberg
 • Kristina Thorvaldsson, projektledare Växjö kommun
 • Moderator: Sara Norrby Wallin
 • Du har redan röstat!

Ett nationellt riktvärde för en rimlig nyttjandegrad av vård- och mottagningsrum är 40 procent. Nyttjandegraden på regionens två sjukhus är just nu 37 procent för dagvårdsrum och 23 procent för mottagningsrum. Under analysarbetet står det också klart att heldygnsvården behöver anpassas till 90 procents beläggning för att garantera patientsäkerheten.

“Jag är övertygad om att vi kan förfina vår produktions- och kapacitetsplanering ytterligare och nå det nationella riktvärdet. Det skulle innebära att vi behöver färre dagvårdsplatser och mottagningsrum, vilket i sin tur frigör värdefull yta i det nya sjukhuset för till exempel enkelrum, säger Roger O Nilsson, hälso och sjukvårdsdirektör.”

 • Du har redan röstat!
Flygbild över området i Räppe

Beslutet gäller tomten Räppe 7:3 (fotbollsplanerna) och tomten 2:1 (västra sidan – stärkelsefabriken). Vi har tidigare köpt tomten Rimfrosten (Wesselstomten).

“Vi har haft en bra dialog med Växjö kommun. Det känns bra att tomtköpet är klart och att vi nu kan fortsätta planera för framtidens sjukhus i Räppe”, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Tillgång till tomten beräknas till januari 2022 men arbetet med detaljplanen har redan startat tillsammans med Växjö kommun.

 • Du har redan röstat!

Projektledare för vårdens innehåll, Ulla Wigberth Tholén, håller samman delprojektledarnas arbete.

–Några kliniker har påbörjat sitt arbete men flera kliniker har ingen delprojektledare på plats ännu. Vi har som mål att dessa tjänster ska vara tillsatta i september, berättar Ulla.

Viktig länk mellan projektet och verksamheten

Delprojektledarens arbete kommer uppta olika mycket tid, beroende på klinikens storlek och komplexitet.

Delprojektledarens uppgift är att
•samverka med projektledningen och sin klinik.
•vara en viktig kommunikationslänk mellan verksamhet och projektledning.
•kartlägga nuläge och definiera förändrings- och förbättringsområden.
•bistå med kunskap till utredningar och framtida vårdinnehåll.
•vara delaktig i lämplig placering för verksamheten.
•vara delaktig i detaljplaneringen.

Den första uppgiften för delprojektledaren är att tillsammans med medarbetare på kliniken beskriva nuläge och flöden. Klinikerna ska bilda arbetsgrupper som får arbeta intensivt under resterande 2020 fram till 2022. Även efter det kommer arbetsgrupperna finnas kvar och vara betydande i flera år framöver.

–Klinikernas input är viktig för att det ska kunna bli det utvecklingsprojekt som vi önskar. Det handlar inte om att flytta nuvarande sjukhus till en annan plats. Vi behöver svara på frågor utifrån framtidens vård 2030, vad nära vård betyder för kliniken och vad av vården som kan digitaliseras, berättar Ulla.

Arbetet med vårdens innehåll sker tillsammans med en vårdkonsult som under hösten ska leverera siffror och volymer för att ge oss rätt dimensioner, t ex hur många vårdplatser som vi kommer att behöva i framtiden.

 • Du har redan röstat!
 • En så kallad skalbyggnad arbetas fram. Det handlar kortfattat om att få fram en struktur över sjukhuset anpassad till tomten.
 • Vi utreder möjligheten till ett parkeringsdäck, hur stor plats kan den ta på tomten, utbredning och höjd, för att på så sätt få fram antal möjliga p-platser. Parkeringen bör finnas i anslutning till entrén men inte vara skrymmande.
 • Teknikbyggnadernas storlek och placering på tomten utreds.
 • Ambulansstationens storlek och placering på tomten utreds.
 • Tomtanalys pågår för att se vilken yta som finns kvar efter avräkning av byggnader, vägar, säkerhetsavstånd etc.
 • Du har redan röstat!

– Det är redan många tankegångar som väckts som vi får ta hand om under resans gång, säger han.

– Om man bygger rätt så kan man göra om hela avdelningar till infektionsavdelningar. Det är sånt vi får utreda som följd av det här.

Att bygga rätt kan i sammanhanget innebära att man bygger en sluss med dubbla dörrar in till avdelningen och att ventilationssystemet anpassas i autonoma system och med rätt tryck så att man inte sprider smitta. Enbäddsrum gör det också enklare vid smittspridning.

Erfarenheter av pandemin påverkar nya sjukhuset, smp.se

 • Du har redan röstat!

Just nu utreder projektet följande punkter:

 • Omfattning av transporter till och från sjukhuset – såsom ambulanser, serviceresor och godstransporter
 • Hur man kan trafikera med olika färdmedel – cykel, bil, buss och tåg
 • Markförutsättningarna – till exempel ytprövning av vad marken tål
 • Mediaförsörjningen – el, vatten, värme, kyla och IT
 • Behovet av och möjligheter för olika servicefunktioner

“Vi har precis tagit del av Växjö kommuns översvämningsanalys som visar att det inte finns någon risk för översvämning där vi placerar själva sjukhuset” berättar Stefan Lundin.

 • Du har redan röstat!

Så här i projektets tidiga skede kändes det viktig att samlas för att dela de möjligheter och utmaningar som vi ser, och även våra förväntningar, säger Ulla Wigberth Tholén, projektledare för vårdens innehåll på det nya sjukhuset.

Ett tillfälle att tänka nytt och utveckla verksamheten – att förverkliga delar i den nära vården, förbättra logistik och flöden samt att skapa attraktiva miljöer är några av de möjligheter som lyftes. Utmaningar är exempelvis dimensionering, att hålla budget, att begränsa och hantera många viljor.

Förväntningar finns till exempel på smart teknik, att sjukhuset blir flexibelt och hållbart, att det anpassas både för patienters och medarbetares behov och att byggnaden ger goda förutsättningar för verksamhetsöverskridande samarbete.

När man bygger ett nytt sjukhus handlar det såklart mycket om ytor, flöden, utrustning och annat praktiskt som behövs för att kunna bedriva verksamhet. Men det jag framför allt tar med mig ifrån denna dag är de mjuka värden som ger upplevelsen och som också är oerhört viktiga för läkandet och trivseln, berättar Ulla Wigberth Tholén.

 • Du har redan röstat!
Porträtt av projektchef Stefan Lundin

Projektchefens uppdrag är att ha det sammanhållande ansvaret för projektet. Samt att leda projektledningskontoret bestående av resurser i form av ekonomi, uppföljning, utredning, administrativt stöd samt projektledare för respektive delprojekt.

Sjukhus är komplexa och teknikintensiva byggnader och synsättet kring hur man anpassar byggnader efter vårdens behov intresserar mig. Nu ser jag mycket fram emot att få jobba med ett sjukhusbygge på hemmaplan, säger Stefan Lundin.

 • Du har redan röstat!

Analysen omfattar all hälso- och sjukvårdsverksamhet och innehåller fakta för tidsperioden 2009 till 2018 och en prognos fram till år 2033.

Hittills har det totala antalet vårddagar minskat med 25 procent och prognosen framåt går i samma riktning. Tittar vi däremot på vilken typ av besök, så ser vi att hittills har antalet dagsjukvårdsbesök ökat med hela 53 procent och antalet besök till övrig mottagning med 24 procent. Även denna utveckling beräknas fortsätta, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Enligt Martin Myrskog ringar kartläggningen in behovet av att hälso- och sjukvården ställer om till nära vård.

Omställningen innebär att mer sjukvård ska erbjudas utanför sjukhusen i öppna vårdformer, till exempel på vårdcentraler och i hemmiljö.

 • Du har redan röstat!

Nya hus – med gamla lösningar

Det nya hus, som var en del av alternativet till ett nytt sjukhus, skulle kopplas samman till det befintliga huset som idag rymmer akuten. Den byggnaden är uppförd under en tid med helt andra krav på hur högt det ska vara i rummen. Det hade gjort att vi behövt anpassa det nya huset efter det och landat i att vi hade fått nya 1980-talshus till 2020-talspriser. Vidare hade fler hus rivits och byggts ihop i en kedjereaktion på samma sätt.

P-platserna

Parkeringsproblematiken kring Växjö lasarett har varit ett pågående bekymmer i decennier. I planen för att vidareutveckla befintligt sjukhus hade man lyckats skapa fler parkeringsplatser i underjordiska garage. Men fastighetschefen frågade sig hur länge vi tror att MSB (myndigheten för Säkerhet och Beredskap) skulle tillåta att man kör ner med bilar i ett garage under en vårdbyggnad med samhällsviktig verksamhet i. Det finns exempel i landet där man byggt ett underjordiskt garage men som man aldrig tagit i drift av den anledningen. Det skulle dessutom vara en väldigt dyr lösning.

Bygga nytt under pågående operation

Det skulle vara besvärligt att under de kommande 30–50 åren riva, spränga, borra, gräva och bygga upp igen på ett område där kronobergarna samtidigt fick avancerad vård. Det hade lett till att vi varit tvungna att stänga verksamheter i perioder och hitta ersättningslokaler.

Ekonomin

Att bygga kostar men att riva är om inte lika dyrt så i alla fall en tung post i kalkylen. Fastighetschefen tog fram en siffra för vad ett färdigbyggt och renoverat sjukhus skulle kunna ha kostat i 50 år framåt och kände att det var klokt att fundera på vad vi skulle kunna göra för den pengen om vi inte skulle bygga ut sjukhuset.

Vändningen –därför byggs ett nytt sjukhus, smp.se

 

 • Du har redan röstat!

– När man renoverar så anpassar man verksamheten efter lokalerna och när man bygger nytt så anpassar man byggnaden efter verksamheten”, säger regionrådet Mikael Johansson (M) och kallar dagens beslut modigt.

Nu kommer regionen inom kort tillsammans med Växjö kommun se över hur regionen kan köpa aktuell tomt.

– Idag är det dags för oss att vara modiga, vi kunde fortsatt i de redan uppkörda hjulspåren och ingen hade ifrågasatt det”, säger Mikael Johansson.

Protokoll från Regionsfullmäktige 20190529

 • Du har redan röstat!
Förstudie april 2019

Under 2018 arbetades en fastighetsutvecklingsplan fram för Centrallasarettet Växjö (CLV), där fastigheternas byggnadsstatus beskrevs ur ett 30 års perspektiv.

Vid samma tidpunkt var det aktuellt att fatta beslut om L-huset, en investering beräknad till 1,2 miljarder kronor. För att kunna säkerställa rätt beslut inför framtiden fanns det skäl att värdera en fortsatt utveckling av CLV i förhållande till möjligheten att bygga ett nytt sjukhus.

Befolkningsutvecklingen

En viktig aspekt att ta hänsyn till är befolkningsutvecklingen och det framtida vårdbehovet. I Kronobergs län bor cirka 200 000 personer. Länet har haft en hög befolkningstillväxt och tillväxten förväntas fortsätta. Prognoser visar att en större andel av befolkningen kommer att befinna sig i vårdintensiv ålder framöver, vilket beror på att andelen personer 85 år och äldre ökar. Historiskt har sjukvården, tack vare den medicinska utvecklingen – med nya läkemedel och nya behandlingsalternativ, kunnat hantera ett förändrat vårdbehov. För att kunna möta framtida behov förutsätts att sjukvården fortsätter ta del av och implementerar den utvecklingen som sker.

Ekonomi

Den ekonomiska jämförelsen mellan alternativen har gjorts över tidsperioden 2019-2050. Jämförelsen visar att kostnaderna ökar oavsett alternativ jämfört med 2018 års kostnadsläge. Den totala investeringen för alternativet: CLV kvar på befintlig tomt är beräknad till 5,1 miljarder kronor. Utöver det tillkommer 0,4 mdr kronor för rivning och provisoriekostnader. Den totala investeringen för alternativet: nybyggnation på ny tomt är beräknad till 4,9 miljarder kronor inklusive tomt. Sammanlagt är den beräknade kostnaden 180 mnkr lägre för alternativet: CLV kvar på befintlig tomt, men den totala investeringen är 210 mnkr större fram till år 2050.

Känslighetsanalys

I beräkningarna har även en känslighetsanalys genomförts för båda alternativen. I känslighetsanalysen har 10 000 kvm lagts till och en fördyring med 5 000 kr/kvm vid nyproduktion. Utöver det har det lagts till en fördyring för renovering i alternativet: CLV kvar på befintlig tomt.
För alternativet nybyggnation krävs en ny tomt. Underlaget beskriver ett förslag som är bedömt som mest lämpligt utifrån de kriterier som fanns inför dialogen med markägare.

För båda alternativen finns en genomförandeplan. För alternativet: CLV kvar på befintlig tomt beskrivs de olika aktiviteter som ska ske utifrån fastighetsutvecklingsplanen. För alternativet: nybyggnation på ny tomt kommer planeringsarbetet kunna startas under 2019. Det innebär att ett nytt sjukhus kan stå klart för inflyttning under slutet av år 2027.

Förstudie 20190419

 • Du har redan röstat!

Den visar teoretiska möjligheter för om- och tillbyggnation av befintliga centrallasarettet samt teoretiska möjligheter för att bygga ett nytt sjukhus i Växjö.

Därför ger Regionstyrelsens arbetsutskott regiondirektören i uppdrag att ta fram en förstudie för ett nytt sjukhus i Växjö.

 • Du har redan röstat!