Mark och bygg

Framtiden kräver andra vårdbyggnader

Vid planering och projektering av ett helt nytt sjukhus tar vi hänsyn till att vi i framtiden kan behöva bygga ut. Till exempel skapas ytor som gör att framtida byggnadskroppar effektivt kan anslutas.

De delar av byggnaderna som har en mycket lång livslängd (till exempel fasad, bärande stomme, hissar, trappor, schakt) kommer att planeras med en hög grad av flexibilitet. På så sätt låser vi inte de nya lokalerna för specifika verksamheter.

Delar av lokalerna som byggs om med relativt kort tidsintervall (till exempel mellanväggar, undertak och installationer) utformas så att framtida ombyggnader blir så enkla och generella som möjligt. Detta blir mer kostnadseffektivt samtidigt som det minimerar störningar för intilliggande avdelningar vid framtida ombyggnationer.

Lokalerna ska även kunna förändras över tid och anpassas för framtidens vårdbehov och arbetssätt.

Vid byggande av ett nytt sjukhus kan hänsyn tas till nya krav och förutsättningar. Till exempel utifrån den nya versionen av MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) vägledning ”Robusta sjukhuset – 2020”. Syftet med vägledningen är att skapa förutsättningar för robusta, funktionssäkra sjukhusfastigheter i vardag, kris och krig. Detta innebär att sjukhusets sårbarhet kommer att minska.

Detaljplan

Detaljplanen (pdf) ”prövar” om förslaget på hur marken ska användas är lämpligt. Processen för planen är i flera steg. I några av dem kan invånare och myndigheter som berörs av detaljplanen lämna sina synpunkter för att det ska tas fram ett så bra underlag som möjligt till beslut.

Detaljplanen för tomten i Räppe, där det nya sjukhuset i Växjö planeras byggas, beräknas antas i kommunfullmäktige i november 2021.

Fastighetsplan

I fastighetsplanen (pdf) har förutsättningarna för att bygga sjukhuset i Räppe analyserats. Fastighetsplanen har som utgångspunkt det inriktningsbeslut som togs i maj 2019, samt de möjligheter och begränsningar som tomten i Räppe har.