Om satsningen

För att fortsatt kunna ge dig som patient en högkvalitativ vård planerar Region Kronoberg att bygga ett nytt sjukhus i Växjö. Vi ska skapa förutsättningar för framtidens vårdutveckling, nya vårdbehov och arbetssätt. Visionen är ett sjukhusområde som är nära kronobergaren.

Region Kronoberg vill investera i ett nytt akutsjukhus i Växjö strax väster om stadskärnan, i stadsdelen Räppe. På så sätt kan vi erbjuda modern vård i behovsanpassade lokaler inom en snar framtid. Ett helt nytt sjukhus kan vara på plats redan år 2028.

Omställningen till nära vård

Det pågår en omställning av hela hälso- och sjukvården till nära vård. Vilket innebär bland annat mer individanpassad vård, förändrade arbetssätt, nytt sätt att se patienten och stärka patientens delaktighet i vården . Mer vård ska erbjudas i öppna och flexibla former utanför sjukhusen – till exempel på vårdcentraler eller i hemmiljö. Det ställer nya krav på sjukhusvården och övrig hälsovård.

Nuvarande sjukhusområde

Nuvarande sjukhus i Växjö har funnits sedan 1879. Det har byggts om- och till i flera omgångar. Möjligheterna att fortsätta anpassa sjukhuset på det sätt som krävs för framtiden är starkt begränsade. Det skulle kräva många års om- och tillbyggnationer, som skulle få påtagliga konsekvenser för patienter och medarbetare.

Tomt i Räppe

Den tomt som är aktuell för det nya sjukhuset ligger i stadsdelen Räppe i västra delen av Växjö tätort. Viktiga kriterier för valet av tomt har varit:

 • att kunna tillgå mellan 12 och 15 hektar mark
 • ha närhet till stora vägar och till spårbunden trafik
 • att kunna påbörja byggarbete inom tre till fyra år.

Inriktningsbeslut

Med denna bakgrund, fattade regionfullmäktige inriktningsbeslutet den 29 maj 2019 att investera i ett nytt akutsjukhus i Växjö strax utanför stadskärnan, i stadsdelen Räppe.

Planeringsarbetet pågår för bland annat markarbete och infrastruktur. Genom utredningar ser vi över framtida vårdbehov och sjukhusets vårdinnehåll.

Process från analys till driftsättning

Juni 2019 – juni 2024

 • Analys: Nuläge och framtida behov
 • Målbild: Vilken roll ska sjukhuset ha i den nära vården? Vad ska sjukhuset erbjuda?
 • Design: Flöden/vårdprocesser. utforma byggnad och lokaler

Feb 2022 – 2028

 • Bygga
 • Driftsätta
Process från analys till diftsättning
Process från analys till diftsättning

Övergripande tidplan för projektet

 • November 2019 – december 2020 Förstudie
 • Februari 2021 – december 2024 Projektering
 • Februari 2021 Översynen av sjukhusets innehåll ska vara klar
 • Mars 2021 Totalentreprenad upphandlas
 • Januari 2022 Tillträde tomt
 • Februari 2022 – mars 2028 Byggnation: Planering, förberedelse och genomförande
 • Januari 2023 Det första spadtaget
 • Mars 2028 Slutbesiktning
 • April – oktober 2028 Driftsättning
 • November 2028 Driftsatt sjukhus