Styrande principer

Regionfullmäktigen har fattat ett antal beslut som förtydligar byggprojektets uppdrag och ett antal principer för det fortsatta arbetet.

De politiska besluten förtydligar att:

 • ett nytt sjukhus ska byggas i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett Växjö.
 • lokalplaneringen ska göras i samverkan med medarbetare och invånare.
 • den Nära vården, med mer sjukvård utanför sjukhusen på vårdcentraler och i hemmiljö, ska stärkas.
 • transparens ska råda genom hela processen.
 • Lasarettet Ljungby ska vara kvar och utvecklas.
 • avstämning av byggprocessen ska ske på varje regionfullmäktige.

Viktiga principer i planeringsarbetet

Patientsäkerhet

 • Förhindra vårdskador och försvåra smittspridning
 • Stödja att rätt kompetens kan vara på rätt plats i rätt tid
 • Minimera transporter av svårt sjuka patienter
 • Prioritera en- och två-patientrum

Flöde

 • Stödja patienternas väg genom vården
 • Minimera patient- och personalförflyttningar
 • Patientbehov går före organisationsbehov
 • Lösningar ska ge effektiv logistik

Orienterbarhet

 • Lätt att hitta på sjukhuset för patienter, anhöriga och personal
 • Främja integrering mellan sjukvård, utbildning och klinisk forskning samt underlätta för samverkan med kommuner, universitet och högskolor

Generaliserbarhet

 • Hög grad av standardisering i lokalplaneringen
 • Enkelt att byta funktion i lokalerna

Hållbarhet

 • Attraktiv, säker och läkande miljö
 • Projektet ska ha kostnadskontroll och planera för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet
 • Byggtekniken ska medföra lång livslängd av fastigheten och miljövänlig teknik ska användas
 • Lösningar ska förenkla framtida justeringar

Närmare Kronobergaren

Närmare kronobergaren, utgör grunden i den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kronoberg.

Gröna Kronoberg 2025

Kronobergs regionala utvecklingsstrategi heter Gröna Kronoberg 2025. Strategin beskriver hur det ska vara att
leva i Kronoberg 2025 och vad som behöver prioriteras för att länet ska ha en hållbar regional tillväxt.

Region Kronobergs hållbarhetsprogram

Region Kronobergs hållbarhetsprogram är riktmärket för hur vi som organisation ska arbeta mot FN:s globala
mål för hållbarhet. Programmet utgår från sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv och omfattar hela
Region Kronobergs verksamhet.