Vård

När vi bygger ett nytt sjukhus kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar att utveckla sjukhusvården som en del i den nära vården. Hur hälso- och sjukvård ska bedrivas i framtiden påverkar vad det nya sjukhuset ska erbjuda. Genom att bygga nytt kan vi utgå från behoven och möta utvecklingen utan att begränsas av befintligt läge eller nuvarande lokaler.

Medarbetarnas och invånarens delaktighet

Medarbetarnas delaktighet kommer att vara viktig i arbetet med att utforma framtidens vård i det nya sjukhuset. Varje klinik på Centrallasarettet Växjö har utsett en delprojektledare, som ska samordna arbetet på respektive klinik. Delprojektledarens arbete kommer att ta olika mycket tid, beroende på klinikens storlek och komplexitet.

Delprojektledarens uppgift är att

  • samverka med projektledningen och sin klinik.
  • vara en viktig kommunikationslänk mellan verksamhet och projektledning.
  • kartlägga nuläge och definiera förändrings- och förbättringsområden.
  • bistå med kunskap till utredningar och framtida vårdinnehåll.
  • vara delaktig i lämplig placering för verksamheten, i det nya sjukhuset.
  • vara delaktig i detaljplaneringen.
Den första uppgiften för delprojektledaren är att tillsammans med medarbetare på kliniken beskriva nuläge och flöden.

Två steg i kartläggningen av vårdbehovet är klara

Analysen av det totala vårdbehovet görs i flera steg och i samarbete med vårdkonsult.

  • Steg ett: kartläggning av nuvarande och framtida vårdbehov
  • Steg två: fördjupad analys
  • Steg tre: kompletterande utredningar (pågår)